Wedstrijdreglement Trendyman.be

De wedstrijden van Trendyman op www.trendyman.be zijn toegankelijk voor iedereen. Trendyman.be houdt zich wel het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van Trendyman.be aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Trendyman.be

Artikel 1. Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijden op www.trendyman.be die gespeeld worden op de respectievelijke website. Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend Gerd De Loor, mede-oprichter van trendyman.be, tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.

Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Trendyman.be kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de volgende website: www.trendyman.be. Trendyman.be kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren.

De winnaars worden per e-mail verwittiged. Door deelname aan de wedstrijd verklaar je hiermee akkoord te zijn.

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven worden aan derden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

Artikel 2. Deelnemen
Deelnemen kan alleen via de website www.trendyman.be op de volgende manier: elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct volgende gegevens invullen: naam, voornaam en e-mailadres. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere gebruikersnamen en e-mailadressen hanteert wordt uitgesloten van de wedstrijd.

De gegevens waarmee je deelneemt aan de wedstrijd moet dus correct zijn. Dat betekent dat je persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn, en dat je niet meedoet met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat je persoonlijke gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren deelneemt zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd.

Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders aangegeven.Trendyman.be houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook.

Artikel 3. OVERMACHT / VOORBEHOUD
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Trendyman.be kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :

- transmissies via het Internet,
- slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Trendyman.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Trendyman.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Trendyman.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Trendyman.be behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Trendyman.be behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Trendyman.be niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door Trendyman.be Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd
Elke deelnemer moet de beide vragen beantwoorden. De vraag is een algemene kennisvraag en/of het antwoord is terug te vinden op de site en/of op de site van de sponsor.

De winnaars kunnen op de site bekend gemaakt en zullen individueel per e-mail,brief, SMS of telefoon verwittigd worden. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen
De winnaars worden bepaald in functie van de juistheid van het gegeven antwoord en via een door Trendyman.be bepaalt selectieproces.
Per wedstrijd kan er slechts een persoon per postadres als winnaar worden aangeduid van een van de prijzen.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de prijzen kunnen verkrijgen. De prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd of dienen mogelijk in de gebouwen van de sponsor of Trendyman.be afgehaald te worden. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.
Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Trendyman.be zelf, beslist Trendyman.be autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

Artikel 6. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Trendyman.be. Niet voorziene gevallen worden behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

Artikel 7 Slotbepalingen
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van Trendyman.be. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. Trendyman.be zal die gegevens niet doorgeven aan andere bedrijven met interessante informatie. Wensen de deelnemers dat niet, dan kunnen ze dit via het emailadres mijngegevens@trendyman.be steeds doorgeven. (wet op de privacy van 8/12/92)

Artikel 8
Trendyman.be is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten zijn wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Trendyman.be. Het is de verantwoordelijk van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.


There is 1 comment

Add yours

Post a new comment

Current day month ye@r *